Tuinreglement


 1. Tuin, opstallen en dergelijke moeten worden aangewend als volkstuin teneinde daarop als ontspanning te tuinieren. De leden zijn persoonlijk gehouden de tuin, welke door de vereniging is toegewezen, met zijn opstallen goed te onderhouden en te gebruiken overeenkomstig de bestemming.
 2. De leden zijn verplicht op hun tuin die werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor de instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.
 3. De bij de tuin gelegen verenigings groenstroken moeten door de leden worden onderhouden en schoongehouden voor wat betreft onkruid, vuil en afval.
 4. Het bestuur is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk achten, de leden verplicht werkzaamheden uit te laten voeren die noodzakelijk zijn voor de vereniging en het complex.
 5. Het snoeien van bomen en heesters in de verenigings groenstroken is niet toegestaan. In overleg met en na toestemming van het bestuur is het toegestaan hiervan af te wijken.
 6. Na het afsterven van de diverse gewassen dienen, bijvoorbeeld bonenstaken en of andere leimiddelen, deze onmiddelijk te worden verwijderd en opgeslagen.
 7. Het tuincomplex heeft een open karakter. Daarom mogen bomen op detuin geen overlast geven aan buren. Daarom moeten bomen ten minste 1 meter uit de erfgrens staan en mogen bomen niet hoger dan 4 meter zijn. Indien deze hoogte tot overlast bij de buren leidt, horen buurtuinders in overleg een maximale hoogte te bepalen. Als ze daar niet uitkomen, zal de tuincommissie na hoor en wederhoor de maximale hoogte vaststellen namens het bestuur.
 8. Erscheidingen zijn beperkt toegestaan en mogen geen hinder veroorzaken. Ze mogen zowel van groen als hout zijn. Coniferenhagen zijn niet toegestaan. De erfafscheiding is maximaal 1,25 meter hoog en mag geplaatst worden op de erfgrens over maximaal de laatste 8 meter tot aan de sloot. Binnen deze 8 meter mag ter hoogte van het terras aan de voor- of achterzijde van het huisje een lichtdoorlatende windkering geplaatst worden van maximaal 2 meter breed en maximaal 1,80 meter hoog. Het plaatsen hiervan valt onder de bouwvoorschriften.
 9. De (resterende) erfgrens, in aansluiting op de 8 meter, mag beplant worden tot een maximumhoogte van 70 cm. Met buurtuinders mag een hogere beplanting worden overeengekomen. Bij het vertrek van een van deze tuinders moet de afspraak opnieuw worden gemaakt. De erfgrens mag slechts beplant worden met diep wortelende struiken. Coniferenhagen zijn niet toegestaan. In beginsel plaatst de tuinder de erfgrensbeplanting op de eigen tuin, op tenminste 25 cm uit de erfgrens. In overleg met de buurtuinder kan de erfgrensbeplanting ook op de erfgrens plaats vinden. Indien buurtuinders het niet eens zijn, zal de tuincommissie na hoor en wederhoor de plaats en hoogte vaststellen namens het bestuur.

 

Naast hetgeen dat in de andere artikelen is genoemd is het verboden:


 • Onbevoegd de tuin van een ander lid te betreden.
 • Ontsierende composthopen c.q. bakken te plaatsen op opvallende delen op de tuin.
 • Afval of andere materialen te verbranden.
 • Beplantingen te hebben die naar oordeel van het bestuur hinder aan anderen veroorzaken.
 • Verboden voor honden, uitgezonderd van leden, mits aangelijnd. Het uitlaten dient te geschieden buiten het complex.
 • Konijnen, pluimvee of ander vee op de tuin te houden.
 • Op het complex die gewassen te telen of te kweken, welke  door de wet verboden zijn.
 • Milieu onvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.
 • Asbest houdende materialen op de tuin te brengen.
 • Om zonder toestemming van het bestuur 's nachts op het complex te blijven.
 • Zodanige handelingen te verrichten of te laten verrichten, welke naar het oordeel van het bestuur het volle genot van anderen beperken dan wel te ontnemen.


Het is aan ieder die zich op het complex bevindt verboden:


 • Al datgene dat binnen het complex aan de zorg en het toezicht van de vereniging is toevertrouwd, te verontreinigen, beschadigen of vernielen.
 • Enige tak van nijverheid, handel of bedrijf uit te oefenen, zonder dat hier vooraf toestemming van het bestuur is verkregen.
 • Geschriften of drukwerken zonder medeweten van het bestuur te verspreiden of aan te plakken, uitgezonderd die mededelingen die het volkstuinwezen ten goede komen.
 • Zonder toestemming van het bestuur materialen, afval, vuilnis e.d. te plaatsen op de gemeenschappelijke paden of andere plaatsen, dan welke hiervoor uitdrukkelijk zijn aangewezen.
 • Voertuigen te stallen of te parkeren op andere dan hiervoor bestemde plaatsen.
 • Zonder toestemming van het bestuur met voertuigen, anders dan fietsen, kruiwagens en die wagens, welke door de vereniging beschikbaar zijn gesteld, de paden te berijden.
 • Spelen te beoefenen op plaatsen, waar overlast aan derden kan worden veroorzaakt.
 • Geluiden ten gehore te brengen, die de rust op het complex verstoren.
 • In de periode van 1 april tot en met 31 oktober gebruik te maken van gemotoriseerd gereedschap, aggregaten en motorpompen, op zaterdag en zondag tussen 12 en 24 uur. Altijd dient de moterpomp in een lekbak te staan. Beperk het gebruik van deze apparatuur zo veel mogelijk en houd rekening met uw medetuinders.   


De leden zijn aansprakelijk voor al het gene, dat door hun op het complex verblijvende gezins-, familieleden of gasten, in strijd met de reglementen en/of bepalingen wordt verricht.


Het bestuur is bevoegd, indien de goede orde of redelijkheid dit eist, of wanneer men zich schuldig maakt aan overtreding van het gestelde in de hier boven genoemde artikelen, betrokken personen te verwijderen van het complex en zodanig maatregelen te nemen dat de eventueel aangerichte schade op het verantwoordelijk lid kan worden verhaald.


Het is verboden om de opstallen van de vereniging te gebruiken zonder toestemming van het bestuur.


Overige verbodsbepalingen:


 • Afrasteringen te verbreken, markeringspalen te verwijderen of te verplaatsen.
 • Zonder voorkennis en toestemming van het bestuur, aankondigingen of mededelingen op de mededelingenborden, of elders op het complex te stellen.
 • Materialen en gereedschappen die van de vereniging in bruikleen zijn ontvangen, anders dan op het complex te gebruiken, daarmee het complex te verlaten, of langdurig in bezit te houden, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.
 • Zand, mest, puin e.d. te deponeren, anders dan op de daarvoor bestemde plaatsen. De hiervoor bestemde stortplaatsen dienen binnen 2x24 uur weer te zijn ontruimd.
 • Greppels langs de hoofdpaden te graven.
 • Beschoeiing, waterkeringen en dammen in de sloten aan te brengen.
 • In de gemeenschappelijke paden te graven.
 • In de borders groenten te kweken, ofwel struiken hoger dan 1 meter, coniferen of bomen te plaatsen.
 • De tuin als opslagplaats te gebruiken.
 • Groenteafval te storten op de weilanden die aan ons complex grenzen.
 • Bestuursleden of daartoe aangewezen commissieleden te hinderen bij de controle op naleving van de reglementaire bepalingen.

     


WZZO © 2015 • F.H.M. Schoot Uiterkamp